AMANAH SEJAHTERA WISATA TOUR & TRAVEL

Bersama Menuju Baitullah dengan kenyamanan Fasilitas Ibadah

Kita Ikhlas . Kita Berilmu . Kita Bersabar . Kita Bertaqwa . Kita Mabrur .

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

MUQQODDIMAH

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala, yang telah mencurahkan nikmat, karunia dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Dan kala Allah telah menjadikan Ka’bah sebagai Baitullah, sebagai tempat manusia untuk berkumpul serta telah diwajibkan kepada setiap muslim untuk menunaikan ibadah haji dengan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Allah Subhanallahu Wa Ta’ala telah memanggil hamba-hamba-Nya yang terpilih untuk berangkat ke tanah suci untuk mensucikan dan mengagungkan Asma’ Allah sebagai tamu Allah Subhanallahu Wa Ta’ala. Dengan mengharap keridhaan Allah Subhanallahu Wa Ta’ala dan sebagai hamba-Nya yang senantiasa tidak terlepas dari segala kesalahan dan sebagai hamba-Nya yang memiiki keterbatasan kemampuan, kami mohon doa, kerjasama, dan keikhlasan Bapak/Ibu serta saudara untuk membukakan pintu maaf bagi kami apabila dalam pelayanan kami terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kesempurnaan hanya milik Allah Subhanallahu Wa Ta’ala, dan bekal yang terbaik dalam perjalanan kita di dunia ini adalah taqwa. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta’ala melindungi kita semua dan melapangkan segala jalan yang diridhoi-Nya, dan semoga Allah Subhanallahu Wa Ta’ala selalu mencurahkan segala rahmat serta maghfirah-Nya kepada kita semua. Aamiin...Aamiin Ya Rabbal Alamiin

Billahitaufik Wal Hidayah...Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

“ Bersama Menuju Baitullah dengan kenyamanan Fasilitas Ibadah”